Postup pri vybavovaní sťažností

spoločnosti Cannaexpress so sídlom Kendice 51, 082 01, Slovensko, IČ: 55361064, zapísaná do obchodného registra vedeného na Mestskom súde v Prešove ( ďalej „predávajúci“ ) na predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese www.cannaexpress.sk fyzické osoby – spotrebitelia ( ďalej „kupujúci“ ) ( ďalej „Postup pri vybavovaní sťažností“ )

A. Všeobecné ustanovenia

1. Postup pri vybavovaní sťažností. Tieto pravidlá pre sťažnosti sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho pre spotrebiteľov (, ďalej len „SOP“ ) a opisuje, ako sa k nemu pristupovať pri reklamácii tovaru alebo služieb získaných od predávajúceho.

2. Povinnosť kupujúceho oboznámiť sa. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s postupom vybavovania sťažností a SOP pred objednávaním tovaru alebo služieb.

3. Súhlas kupujúceho. Uzatvorením zmluvy a prevzatím tovaru alebo prijatím služby od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmito pravidlami vybavovania sťažností.

4. definícia. Definície obsiahnuté v týchto pravidlách vybavovania sťažností majú prednosť pred definíciami v SOP. Ak tieto pravidlá pre sťažnosti tento pojem nedefinujú, rozumie sa v zmysle, v ktorom je definovaný v SOP. Ak tam nie je definovaná, rozumie sa v tom zmysle, v akom sa používa v platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

5. Uplatniteľné predpisy. Sťažnosti podliehajú ustanoveniam zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník a zákon č. 634/1992 Z. z., O ochrane spotrebiteľa, obidve v znení zmien a doplnení.

 

II. Podmienky podania sťažnosti

1. Spôsob podania sťažnosti. Kupujúci je oprávnený podať sťažnosť takto:

a ) Osobne v priestoroch predávajúceho počas prevádzkových hodín príslušného zariadenia.

b ) Písomným zaslaním na adresu priestorov predávajúceho: Cannaexpress so sídlom Kendice 51, 082 01, Slovensko, IČ: 55361064, zapísaná do obchodného registra vedeného na Mestskom súde v Prešove

2. Kontakt na účely sťažnosti. Predajcu možno kontaktovať aj na účely sťažnosti e-mailom [email protected]

3. Odovzdanie sťažnosti kupujúcim. Kupujúci predloží / pošle požadovanú položku predávajúcemu vrátane všetkých jej komponentov. Kupujúci priloží faktúru alebo iné dôveryhodné prostriedky, ktoré dokazujú, že tovar kúpil od predávajúceho.

4.  Kompletnosť odovzdania. Kupujúci je povinný odovzdať tovar do konania o sťažnosti. V prípade, že kupujúci nedodá tovar úplne a jeho úplnosť je potrebná na určenie existencie požadovanej chyby a / alebo na jej odstránenie, lehota na vybavenie sťažnosti začína iba dodaním chýbajúcich častí.

5. Hygiena pri odovzdávaní. Pri podávaní sťažnosti je kupujúci povinný odovzdať tovar v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Predajca je oprávnený odmietnuť sťažnosť na tovar, ak tovar nie je odovzdaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

6. Odosielanie prepravnej službybou. V prípade, že kupujúci pošle tovar predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, je povinný zabaliť nárokovaný tovar do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu, ktorý spĺňa požiadavky prepravy, takže, takže počas prepravy nie je poškodený. V prípade krehkého tovaru musí byť zásielka označená vhodnými symbolmi. Kupujúci má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na podanie sťažnosti.

7. Konkurencia kupujúceho. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku spoluprácu potrebnú na overenie existencie požadovanej chyby a jej odstránenie ( vrátane testovania alebo demontáže produktu ).

8. Okamžité oznámenie o chybe. Porucha musí byť oznámená predávajúcemu ihneď po zistení. V opačnom prípade to môže mať za následok zamietnutie sťažnosti.

9. Normálne opotrebenie. Jeho bežné opotrebenie sa nepovažuje za chybu v tovare.

10. Chyba spôsobená kupujúcim. Právo na chybný výkon nepatrí kupujúcemu, ak kupujúci spôsobil chybu sám.

11. predaj použité a chybné veci. V prípade položky, ktorá už bola predaná v stave použitého, nie je možné uplatniť chyby zodpovedajúce stupňu použitia alebo opotrebenia, ktoré položka mala pri prevzatí kupujúcim. V prípade položiek, ktoré sa predávajú za nižšiu cenu, pretože ( alebo nové ) už majú v predaji chybu, nie je možné sa sťažovať na tie chyby, pri ktorých bola kúpna cena znížená. Predajca je povinný informovať kupujúceho v takom prípade, že má vadu a akú vadu má, ak už nie je zrejmá z povahy predaja.

12. Údaje a informácie o predmete sťažnosti. Pri preberaní tovaru na účely sťažnosti predávajúci nezodpovedá za údaje a informácie kupujúceho, ktoré sú uložené na pevných diskoch, spomienkach alebo iných médiách, za informácie, ktoré sú súčasťou tovaru prevzatého na základe sťažností, ani pre možnú stratu takýchto údajov a informácií.

13. Oprava produktu autorizovanou službou. Právo na opravu výrobku sa môže uplatniť aj v príslušnej autorizovanej službe. Kupujúci môže dodať tovar osobne alebo dopravnou službou. Zoznam autorizovaných služieb je uvedený na záručnej karte alebo ju predávajúci na požiadanie poskytne kupujúcemu.

14. Potvrdenie prijatia sťažnosti. Predajca potvrdí prijatie sťažnosti kupujúcemu.

 

III. Záručná doba

1. Lehoty na podávanie žiadostí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na vady v lehote stanovenej mestským právom, pokiaľ s predávajúcim nerokuje dlhšie obdobie.

2. Zodpovednosť za chyby a záruku kvality. Zodpovednosť za chyby a záruku kvality sú pre spotrebiteľov ďalej upravené v čl. VII SOP, s ktorými sa môže kupujúci zoznámiť tu.

 

IV. Vybavovanie sťažností

1. Lehota na vyrovnanie. Predajca alebo ním poverený pracovník rozhodne o sťažnosti okamžite, v zložitých prípadoch až do 3 ( slov: trií) pracovné dni. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný podľa druhu výrobku alebo služby potrebný na profesionálne posúdenie chyby. Predajca vybaví sťažnosť najneskôr do 30 ( slov: tridsať) dní odo dňa podania sťažnosti, pokiaľ s kupujúcim nesúhlasia na dlhšom období.

2. Metódy vybavovania sťažností. Sťažnosti možno vybavovať nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Ak sa chyba dá odstrániť bez zbytočného odkladu, kupujúci má právo na bezplatné použitie odstránenie defektu;
  2. Kupujúci môže tiež požiadať dodanie novej položky bez vád, ak to nie je neprimerané vzhľadom na povahu defektu. Ak sa chyba týka iba časti položky, kupujúci môže požadovať iba výmena dielu, zatiaľ čo kupujúci má právo dodať novú položku alebo vymeniť časť aj v prípade napraviteľnej chyby, ak nemôže správne použiť položku na opakovaný výskyt chyby po oprave alebo na väčší počet chýb.
  3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a požiadať vrátenie kúpnej ceny v prípade, že nebolo možné opraviť vadu tovaru opravou alebo výmenou, Predajca neodstráni vadu v zákonnej lehote alebo ak nemôže správne použiť položku na opakovaný výskyt vady po oprave alebo na väčší počet chýb;
  4. Kupujúci má právo požiadať make-upzľava, ak odstúpi od zmluvy alebo nevykonáva právo dodať novú položku bez vád, nahradiť jej časť alebo opraviť položku v prípade, že predávajúci mu nemôže dodať novú položku bez vád, vymeniť jej časť alebo opraviť položku, alebo ak predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej lehote, alebo ak by vykonanie opravného prostriedku spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

3. Potvrdenie o urovnaní sťažnosti. Po ukončení postupu vybavovania sťažností predávajúci potvrdí kupujúcemu v kópii protokolu o sťažnostiach dátum a spôsob spracovania sťažnosti alebo potvrdí opravu a jej trvanie.  V prípade, že predávajúci sťažnosť posúdil ako neopodstatnenú, má kupujúci právo vydať písomné odôvodnenie zamietnutia sťažnosti.

 

Tento Postup vybavovania sťažností nadobúda účinnosť od 29. 6. 2023.

Zmeny v postupe vybavovania sťažností sú vyhradené.

Updating…
  • No products in the cart.