Všeobecné obchodné podmienky voči spotrebiteľom

Osoba zapísaná v Živnostenskom registri pod číslom
750-64027, vydal Okresný úrad Prešov dňa 28.3.2023. IČO: 55361064
( ďalej „Predávajúci) na predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese www.cannaexpress.sk fyzickej osoby – spotrebitelia ( ďalej „kupujúci) ( ďalej „SOP“ )

 

A. Úvodné ustanovenia

1. Tieto SOP upravujú vzájomné práva a povinnosti strán, ktoré vzniknú v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo Zmluvou o poskytovaní služieb ( alebo na jej základe, ďalej len „zmluva) uzatvorené medzi predávajúcim a fyzickou osobou – spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje Predajca na internetovej adrese www.cannaexpress.sk, prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej „ Webové  rozhranie obchodu).

2. SOP tiež upravuje práva a povinnosti strán pri používaní webovej stránky predávajúceho na adrese www.cannaexpress.sk ( ďalej „ Web stránka) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

3. SOP sa neuplatňujú v prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar alebo požiadať o služby od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru alebo služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo je to právnická osoba. V takom prípade sa uzatvorená zmluva riadi Všeobecnými podmienkami pre podnikanie s fyzickými osobami – Podnikatelia alebo právnické osoby.

4. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od SOP, sa môžu dohodnúť v zmluve. Odchýlky od ustanovení zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami SOP.

5. Ustanovenia SOP sú neoddeliteľnou súčasťou dohody. Zmluva a SOP sú pripravené v českom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku.

6. Znenie SOP môže predajca zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vzniknú počas obdobia platnosti predchádzajúcej verzie SOP.

II. Používateľský účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke má kupujúci prístup k svojmu používateľskému rozhraniu. Kupujúci môže zo svojho používateľského rozhrania objednať tovar alebo služby ( ďalej len „Používateľský účet). Ak to umožňuje webové rozhranie obchodu, kupujúci si môže objednať tovar alebo služby bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru alebo služieb je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte v prípade akejkoľvek zmeny. Údaje poskytnuté kupujúcim na používateľskom účte a pri objednávaní tovaru alebo služieb predávajúci považuje za správne.

3. Ak kupujúci vyplní údaje o právnickej osobe (, identifikačné číslo a číslo DPH ), predávajúci považuje stretnutie kupujúceho za stretnutie uskutočnené v mene tejto právnickej osoby a zlikviduje poradie tejto právnickej osoby v súlade s tretím odsekom čl. A. SOP.

4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu a uznáva, že predávajúci nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti kupujúcim.

5. Kupujúci nie je oprávnený povoliť používanie používateľského účtu tretími stranami.

6. Predajca môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak má kupujúci svoj užívateľský účet za viac ako 1 ( slová: jeden) nepoužíva rok alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti podľa zmluvy ( vrátane SOP ).

7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o potrebnú údržbu hardvéru a softvérového vybavenia predávajúceho alebo potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

III. Záver zmluvy

1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru alebo služieb ponúkaných predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov alebo služieb. Ceny ponúkaného tovaru a služieb zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky a zahŕňajú všetky licenčné poplatky a akékoľvek licenčné poplatky. Ponuka tovaru a služieb ako ceny tohto tovaru a služieb zostáva v platnosti, pokiaľ sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje schopnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetky ponuky predaja tovaru a služieb nachádzajúcich sa vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť dohodu týkajúcu sa tohto tovaru alebo služieb.

3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodávkou tovaru a služieb. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a služieb uvedených vo webovom rozhraní obchodu sa uplatňujú iba v prípadoch, keď sa tovar a služby dodávajú na území Českej republiky, Slovensko a ďalšie vybrané krajiny.

4. Na objednávku tovaru a služieb kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednané tovary a služby ( objednané tovary alebo služby „ vkladá “ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webové rozhranie obchodu );
  • spôsob platby ceny tovaru a služieb, podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a poskytovanie služieb; a
  • informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru a službami

( ďalej spoločne označovaný ako „objednávka).

5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci zadal do objednávky, a to aj pokiaľ ide o schopnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ktoré sa vyskytli pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „.. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považujú za správne. Predajca okamžite po prijatí objednávky potvrdí tento doklad kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke ( ďalej „Elektronická adresa kupujúceho).

6. V závislosti od povahy objednávky ( množstvo tovaru a služieb, výška ceny, odhadované prepravné náklady ) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o ďalšie potvrdenie objednávky ( napríklad v písomne alebo telefonicky ).

7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky ( prijatím ), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

8. Kupujúci uznáva, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, najmä s osobami, ktoré predtým významne porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

9. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri používaní prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy ( náklady na pripojenie na internet, náklady na telefónne hovory ) hradí sám kupujúci.

10. Pokiaľ nie je uvedené inak pre konkrétnu službu, predávajúci je oprávnený začať poskytovať objednanú službu ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

IV. Cena tovaru a služieb a platobné podmienky

1. Kupujúci môže zaplatiť predajcovi cenu tovaru a služieb a všetky náklady spojené s dodávkou tovaru a služieb podľa zmluvy týmito spôsobmi:

  • hotovosť pri dodaní na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostný prevod na účet predávajúceho č. 2901035381/2010 ( v prípade platieb v € ) vedených v 365 Banke ( ďalej len „účet Predávajúceho);
  • bezhotovostný prevod na účet predávajúceho č. 2801035384/2010 ( v prípade platieb v € ) vedených v 365 Banka ( ďalej „účet Predávajúceho);
  • v hotovosti alebo kartou prostredníctvom DPD aplikácie

2. Kupujúci je spolu s cenou povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru alebo služieb v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, cena znamená aj náklady spojené s dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb vrátane akýchkoľvek licenčných poplatkov.

3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby v hotovosti pri dodaní je cena splatná po prijatí tovaru alebo služieb. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná do 7 ( slov: sedem ) dni po uzavretí dohody.

4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť cenu tovaru a služieb spolu so symbolom variabilnej platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu splnená v čase, keď je príslušná suma pripísaná na účet predávajúceho.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu celej ceny pred odoslaním tovaru alebo poskytnutím služby kupujúcemu.

6. Akékoľvek zľavy z ceny, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu, sa môžu navzájom kombinovať.

7. Ak je to obvyklé v priebehu obchodu alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru týkajúcu sa platieb uskutočnených na základe zmluvy –. Predajca je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúry vydá predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny a zašle sa v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho alebo k nemu priloží ako súčasť odoslanej objednávky.

IN. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci uznáva, že podľa ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, v znení zmien a doplnení (, ďalej len „Občianský kód), nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:
a ) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
b ) o dodávkach tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu bez ohľadu na vôľu podnikateľa a ktoré sa môžu vyskytnúť počas obdobia odstúpenia od zmluvy,
c ) o dodávkach alkoholických nápojov, ktoré je možné dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávislých od vôle podnikateľa,
d ) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený na žiadosť spotrebiteľa alebo jeho osoby,
e ) o dodávke tovaru podliehajúceho skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nezvratne zmiešaný s iným tovarom,
f ) oprava alebo údržba vykonaná na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to sa však nevzťahuje na ďalšie opravy okrem požadovaných opráv alebo dodania náhradných dielov iných, ako sa požaduje,
g ) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ odstránil z obalu a nemožno ho z hygienických dôvodov vrátiť,
h ) o dodávke zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového programu, ak došlo k porušeniu pôvodného balenia,
i ) o dodávkach novín, periodík alebo časopisov,
j ) o ubytovaní, doprave, jedle alebo voľnom čase, ak podnikateľ poskytuje tieto služby v stanovenej lehote,
k ) uzatvorené na základe verejnej aukcie v súlade so zákonom upravujúcim verejné aukcie, alebo
l ) o dodávke digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmatateľnom médiu a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy.

2. Ak to tak nie je v prvom odseku čl. V. alebo iný prípad, keď nie je možné odstúpiť od zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanoveniami § 1829 a nasl. Občiansky zákonník právo odstúpiť od zmluvy až do 14 ( slov: štrnásť) dní od prijatia predstavenia kupujúcim alebo ním určenou osobou. Na dosiahnutie súladu s lehotou na odstúpenie od tejto dohody stačí poslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušného obdobia.  Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu priestorov predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho [email protected] . Kupujúci môže tiež použiť štandardný formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy, ktorý je súčasťou týchto SOP, na odstúpenie od zmluvy.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa druhého odseku čl. IN. SOP Zmluva sa od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu 14 slovami (: štrnásť) dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený a nepoškodený a podľa možnosti v pôvodnom obale. Náklady na vrátenie tovaru, ak sa tento tovar nemôže vrátiť z dôvodu svojej povahy obvyklou poštovou cestou, znáša kupujúci. Maximálne náklady na vrátenie takéhoto tovaru sa odhadujú na 420 € ( slov: štyri sto dvadsať eúr ).

4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa druhého odseku čl. IN. SOP vracia výkon predávajúceho poskytnutý kupujúcemu 14 ( slovami: štrnásť) dni od odstúpenia od zmluvy ( v prípade zmluvy o kúpe tovaru, potom od prijatia vráteného tovaru predávajúcim, alebo dôkaz, že kupujúci tovar poslal späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr ), bezhotovostný na účet určený kupujúcim (, pokiaľ kupujúci neurčí iný spôsob vrátenia, za predpokladu, že takýto výnos nespôsobí predajcovi žiadne ďalšie náklady ), vrátane nákladov na vrátenie výkonu predávajúcemu ( okrem dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku zvoleného spôsobu dodania kupujúceho, ktorý sa líši od najlacnejšej štandardnej metódy dodania ponúkanej predávajúcim ). Predajca je tiež oprávnený vrátiť poskytnuté výsledky kupujúcemu už po vrátení tovaru kupujúcemu.

5. Kupujúci uznáva, že ak je tovar, ktorý vrátil, poškodený, opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný alebo jeho hodnota sa inak zníži v dôsledku manipulácie s týmto tovarom iným spôsobom, ako je potrebné na zoznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti, predávajúci má nárok na náhradu škody, ktorú utrpel kupujúci. Predajca je oprávnený jednostranne započítať právo na náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti s právom kupujúceho na vrátenie jeho ceny alebo jej časti. V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb, ktorej plnenie už začalo, ale ešte nebolo úplne poskytnuté, kupujúci je povinný zaplatiť časť ceny za už poskytnutú výkonnosť av prípade odstúpenia od zmluvy má nárok iba na vrátenie zvyšnej časti ceny za túto službu.

6. Kým tovar neprevezme alebo kým služba neposkytne kupujúci, je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

7. Ak sa kupujúcemu poskytne darček spolu s tovarom alebo službami, zmluva o darovaní medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou zrušenia viazania, že ak sa zmluva kupujúceho stiahne, platnosť darčekovej zmluvy na takýto dar vyprší a kupujúci je povinný vrátiť dar poskytnutý predávajúcemu spolu s tovarom. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo vrátiť cenu alebo jej časť až po vrátení poskytnutého daru.

VI. Preprava, dodanie tovaru a zabezpečenie

1. Spôsob dodania tovaru a poskytovania služieb určuje predávajúci, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. V prípade, že sa na žiadosť kupujúceho dohodne spôsob dopravy, kupujúci znáša riziko a akékoľvek ďalšie náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

2. Ak je predávajúci povinný podľa dohody dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke alebo poskytnúť dohodnuté služby na takom mieste, je kupujúci povinný prevziať tovar alebo tolerovať poskytovanie takýchto služieb na dodávka. Ak kupujúci nepreberie tovar pri dodávke, predávajúci má právo požadovať poplatok za skladovanie vo výške 5 € (: päť eúr) alebo predávajúci je oprávnený odstúpiť od dohody.

3. V prípade, že z dôvodov kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

4. Po prijatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať integritu balenia tovaru av prípade akýchkoľvek vád to okamžite oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí prevziať zásielku od dopravcu. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený.

5. Ostatné práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich vydá predávajúci.

6. Predajca je oprávnený začať poskytovať objednanú službu až po zaplatení ceny za túto službu predávajúcemu.
VII. Zodpovednosť za chyby, záruka

1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. Predajca poskytuje záruku na spotrebný tovar 24 ( slová: dvadsaťštyri) mesiacov, pre objednanú službu 6 ( slová: šesť) mesiacov.

2. Predajca je zodpovedný kupujúcemu za to, že predaná položka alebo služba je v súlade so zmluvou, najmä že nemá chyby. Zmluva so zmluvou znamená, že predaná položka má kvalitatívne a úžitkové vlastnosti dohodnuté v zmluve a ak nie je opísaná predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, že spĺňa požiadavky právnych predpisov, existuje primerané množstvo, sadzba alebo hmotnosť.

3. V prípade, že tovar alebo služby nie sú v súlade so zmluvou (, ďalej len „Protirečenie so zmluvou), kupujúci má právo napraviť vadu dodaním nového tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru alebo opätovným poskytnutím služby bez vád, ako aj opraviť vadu opravou tovaru, za primeranú zľavu z ceny alebo odstúpenia od zmluvy podľa podmienok uvedených v postupe vybavovania sťažností predávajúceho ( ďalej len “Postup pri vybavovaní sťažností” ), ktoré je možné vidieť tu. Kupujúci informuje predávajúceho o tom, ktoré právo si vybral pri oznamovaní chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Kupujúci nemôže zmeniť výber bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako nemožná. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo včas, bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platného právneho predpisu.

4. Ak neexistujú veci, ktoré by rýchlo pokazili alebo použité veci, predávajúci je zodpovedný za chyby, ktoré sa prejavia ako protirečenie so zmluvou po prevzatí položky počas záručnej doby ( záruka ).

5. Predajca je zodpovedný za chyby, ktoré sa prejavujú ako protirečenie so zmluvou o poskytovaní služieb po poskytnutí služby kupujúcemu počas záručnej doby ( záruka ) podľa prvého odseku čl. VII. SOP.

6. Poruchy spôsobujúce protirečenie uzavretou zmluvou sa nepovažujú za existujúce, ak tovary alebo služby nemajú žiadne vlastnosti, normu alebo úroveň kvality nad rámec výslovne uvedených.

7. Predajca preto nie je zodpovedný okrem iného za spoluprácu s údajmi, ktoré poskytol, s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom kupujúceho alebo tretích strán, ktoré nie sú výslovne uvedené pre konkrétnu službu. Ak dôjde k strate alebo poškodeniu záznamov alebo údajov kupujúceho alebo tretej strany, ktoré vzniknú v dôsledku chybného, nezákonného alebo nevhodného postupu kupujúceho alebo spracovania údajov poskytnutých predávajúcim vrátane spätného inžinierstva, predávajúci nezodpovedá za žiadne následné škody spôsobené týmto spôsobom.

8. Všetky práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho uplatňuje kupujúci na adrese predávajúceho Kendice 51, 082 01. Okamžik podania sťažnosti sa považuje za okamih, keď predávajúci dostal od kupujúceho nárokovaný tovar alebo informácie o chybe poskytovanej služby.

9. Ostatné práva a povinnosti strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady sú podrobne upravené v postupe vybavovania sťažností na kontrolu.
VIII. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci získa vlastníctvo tovaru a je oprávnený službu využiť zaplatením plnej ceny tovaru alebo služieb. Pokiaľ platné právne predpisy alebo uzavretá zmluva neustanovujú inak, má kupujúci v rámci poskytovanej a riadne platenej služby nárok na nevýhradnú, územne neobmedzenú, neprenosné právo používať časť služby, ktorá má charakter autorského diela, výlučne pre vnútornú potrebu kupujúceho ( a iba na čas a do tej miery, ktorá je výsledkom účelu zmluvy. Pokiaľ platné právne predpisy neustanovujú inak, kupujúci nie je oprávnený ich reprodukovať, prekladať, spracúvať, upravovať alebo inak upravovať, distribuovať, požičiavať, prenajímať, vystavovať alebo oznamovať verejnosti, ako aj obchádzanie technických prostriedkov na ochranu práv alebo vykonávanie reverzných inžinierskych prác. Pokiaľ ide o povolenie na prenájom, prenájom,výstava diela alebo jeho komunikácia s verejnosťou môže byť usporiadaná v osobitnej dohode o poskytovaní služieb.

2. Kupujúci uznáva, že softvér a ďalšie komponenty, ktoré tvoria webové rozhranie (, vrátane fotografií ponúkaného tovaru alebo ilustratívnych fotografií poskytovaných služieb ), sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mu alebo tretím stranám umožnila neprimerane zasahovať alebo zneužívať softvér alebo iné komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu.

3. Kupujúci nie je oprávnený používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy pri používaní webového rozhrania obchodu, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu sa môže používať iba v rozsahu, v akom nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho účelom.

4. Predajca nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 ods. e ) Občianskeho zákonníka. Predajca neposkytuje iné služby po predaji tovaru alebo poskytovaní objednaných služieb, s výnimkou služieb výslovne predajcom uvedených na jeho webovej stránke pre jednotlivé tovary alebo služby.

5. Kupujúci uznáva, že predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené zásahmi tretích strán na webovú stránku alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s ich účelom.

IX. Osobná ochrana dát

1. Predajca riadne plní všetky svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Predajca vydal špeciálny na účely lepšej zrozumiteľnosti Smernica o ochrane súkromia, ktorý sumarizuje tento materiál.

 

 

X. Posielanie obchodných správ a cookies

zrušený

 

XI. dodávka

1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s dohodou musí byť doručená druhej zmluvnej strane písomne e-mailom, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb ( podľa voľby odosielateľa ). Dodáva sa kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.

XII. zzáverečné ustanovenia

1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah ustanovený dohodou obsahuje medzinárodný prvok ( zahraničný ), strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predajca je oprávnený tovar predávať na základe obchodnej licencie a činnosť predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému povoleniu. Pri akejkoľvek sťažnosti sa kupujúci môže obrátiť na predávajúceho. Ak nesplní svoju sťažnosť na predávajúceho, akékoľvek spory sa vyriešia na hmotnom a územnom súde. Obchodné licencie sa vykonávajú v rámci svojej právomoci príslušným orgánom pre obchodné licencie, kupujúci sa môže obrátiť aj na Slovenský úrad pre obchodnú inšpekciu.

3. Orgánom na riešenie mimosúdnych spotrebiteľských sporov pre predávajúceho ponúkaných, predaných, poskytovaných a sprostredkovaných výrobkov a služieb je Slovenský úrad pre obchodnú inšpekciu, ktorého internetová adresa je: www.soi.sk.

4. Ak je akékoľvek ustanovenie SOP neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenia sa nahradia ustanovením, ktorého význam je čo najbližšie k neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia sa nedotýka platnosti ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia zmluvy alebo SOP vyžadujú písomnú formu.

5. Zmluva vrátane SOP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná, s výnimkou splnenia záväzkov predávajúceho stanovených platným právnym predpisom. Predajca umožní kupujúcemu prístup k jeho zneniu na požiadanie.

6. Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa uzatvára na obdobie definované správnym výkonom zmluvných strán v súlade s príslušnou dohodou. Pokiaľ uzavreté zmluvy alebo SOP neustanovujú inak v osobitných prípadoch, strany nie sú oprávnené zrušiť zmluvu pred jej riadnym plnením.

7. Kontaktné údaje predávajúceho:

dodacia adresa: Cannaexpress, Kendice 51, 082 01, Slovensko.

e-mailová adresa:  [email protected]

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 28. 3. 2023.

 

 

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa príslušného právneho predpisu:

Oznámenie o odstúpení od dohody

– Adresy:

e-mailová adresa :

– Chcel by som oznámiť, že odchádzam z dohody o kúpe tohto tovaru ( * ) / o poskytovaní týchto služieb ( * )

– Dátum objednávky ( * ) / dátum prijatia ( * )

– Celé meno kupujúceho

– Adresa kupujúceho

– Podpis kupujúceho (, iba ak je tento formulár odoslaný v dokumentovej forme )

– Dátum

( * ) Nehodiace prečiarknite alebo pridajte údaje.

Updating…
  • No products in the cart.